Vyloženě náhodou jsem se hlouběji začetl do toho doprovodného dopisu a smlouvy, a zjistil jsem, že ta složenka nijak nesouvisí s mým dosavadním pojištěním a pokud bych ji zaplatil, tak tímto aktem uzavírám novou pojistnou smlouvu (na něco jiného, než mám dosud) a musím následně platit 315 Kč každý měsíc (a souhlasím se vším, co je maličkým písmem na tom šestistránkovém návrhu smlouvy).Nemám nejmenších pochyb o tom, že to Česká pojišťovna má dobře ošéfováno, a že to všechno je naprosto v souladu se zákonem.

Jestliže pak dlužník řádně a včas nesplní, je v prodlení (§ 517 odst. Prodlení vyvolává změnu v obsahu závazkového vztahu.

Dochází jak ke změně stávajících práv a povinností, tak ke vzniku nových, a to na obou stranách.

V podstatě jedno z vůbec nejzákladnějších pravidel chování, které najdeme v úpravě závazkových vztahů, tedy jednoduše řečeno vztahů mezi dlužníkem a věřitelem, je povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a včas.

Ke splnění dluhu tak, aby tím závazek zanikl, dojde pouze v případě, že budou obě náležitosti splněny kumulativně, tedy nestačí, aby bylo plněno včas, stejně podstatné je, aby bylo včas plněno řádně, tedy bez právně relevantních vad.

Pokud by ke ztrátě, poškození či zničení došlo i jinak, tedy bez ohledu na to, jestli prodlení bylo či ne, odpovědnost ho netíží.

Nedávno jsem mazal spam pod článkem věnovaným službám České pošty.

Další velmi významný důsledek prodlení dlužníka představují úroky z prodlení. Pak má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění i úroky z prodlení, není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení.

Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. 142/1994 Sb., kde je výše úroků z prodlení stanovena tak, že odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů.

Prodlením dlužníka může věřiteli vzniknout také nějaká škoda.

Jeho právo náhradu této způsobené škody po dlužníkovi vymáhat samozřejmě není dotčeno.

Měl jsem tendenci ten dopis ignorovat, stejně jako ten návrh smlouvy - protože o žádné nové pojištění nemám zájem.